شماره حساب ها

مشتری گرامی:
اگرمیخواهید ازفروشگاه خرید کنید و برایتان مقدور نیست که از طریق درگاه بانکی سایت اقدام کنید میتوانید از طریق شماره حسابهای ذیل اقدام به واریز وجه کنید:
شماره حساب بانک ملی:
0340896740003
شماره کارت بانک ملی(از چپ به راست):
6037-9974-2031-5476

شماره حساب سپهر بانک صادرات:
0329074502008
شماره کارت صادرات(از چپ به راست):
6037-6917-7244-0426

شماره حساب بانک ملت:
4672101109
شماره کارت ملت (از چپ به راست):
6104-3378-2545-3978

کلیه حسابها به نام هادی صفاپور می باشد